Project plan (NL)

Intercultureel Project
AHK Amsterdam & Fontys ABV Tilburg met
INA & Groupe Kasobané Bamako, Mali 2009, 2010, 2012

Data: februari 2009, 2010, 2012
Totale duur uitwisseling: vier weken.
Deelnemers
• Studenten en docenten van de Academie voor Beeldende Vorming van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) (Opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving)
• Studenten en docenten van de Academie voor Beeldende Vorming van de Fontys Hogeschool voor de Kunsten Tilburg (Fontys ABV)
• Studenten en docenten van het Insitut National des Arts en Groupe Kasobané, Bamako, Mali.(INA)

EN Docent Kunstgeschiedenis en reisleider Rosalie van Deursen.

Omschrijving uitwisseling
De bogolantechniek zal worden gepresenteerd binnen de cultuurhistorische context van Mali. De nadruk komt te liggen op het werken in collectiviteit. Hiermee worden werkwijzen en conceptontwikkelingen gehanteerd die in onze Westerse samenleving en kunsttraditie niet regelmatig voorkomen. Door samenwerking tijdens educatieve kunstactiviteiten en discussie over kunstproducten, komen studenten en docenten van beide landen tot collectieve ervaringen en zal er sprake zijn van kruisbestuivingen in culturele inspiratie en groter wederzijdse begrip!

De feitelijke uitwisseling is vier weken. Tijdens deze weken werken studenten van de Nederlandse academies voor Beeldende Vorming samen met studenten van de INA. De studenten krijgen les in de bogolantechniek. In tweetallen (1 Nederlandse student en 1 Malinese student) bereiden de studenten één of meerdere lessen voor, die gegeven moeten worden op scholen in Mali. Tevens staat Afrikaanse (etnografische en contemporaine) kunst centraal en visies en debatten omtrent Niet Westerse Kunst en het tentoonstellen daarvan. Dit d.m.v. een bezoek aan bogolancentrum N’Domo in Ségou; Museé National Bamako; Conservatoire (Hogere Academie in Bamako); individuele hedendaagse kunstenaarsbezoeken en Kunstencentrum: Centre Soleil d’Afrique, Bamako.

Voorafgaand aan de uitwisseling wordt van de studenten deelname verwacht in een voortraject met informatielessen en uit te voeren opdrachten over onder andere interculturalisatie, geschiedenis en omgangsvormen in Mali en Afrikaanse kunst en het lezen van een aantal artikelen.

Bij terugkomst in Nederland zullen de Nederlandse studenten hun opgedane ervaringen verwerken in een kunstles of CKV-les voor een Nederlandse school en eigen Academie voor Beeldende vorming. Eén van de doelstellingen is dat studenten kennis leren maken met onderwijs en kunstvormen in niet-westerse landen. Daarom wordt naast het lesgeven op een Malinese school ook gestreefd naar het geven van gastlessen op de American International School en Nederlandse Scholen.

Doelstellingen
Met dit interculturele uitwisselingsprogramma worden de volgende doelstellingen bereikt.
• Kennismaking van Nederlandse (kunst)studenten met de Malinese bogolantechniek door het volgen van lessen gegeven door Malinese studenten en docenten
• Kennisuitwisseling en visiedeling over westerse/niet-westerse verschillen met betrekking tot thema’s als samenwerking, collectiviteit, traditie, individuele expressie en kunsthistorische onderwerpen / visies over World Art en Afrikaanse kunst in het bijzonder (etnografisch, hedendaags; nationaal en internationaal).
• Het laten opdoen van wederzijdse (leer)ervaringen op het gebied van culturele diversiteit en interculturaliteit
• Kennisuitwisseling en visiedeling over westerse/niet-westerse verschillen met betrekking tot onderwijskundige en didactische thema’s
• Kennismaking met (vormen van) onderwijs in niet-westerse landen (en vice versa)

Interculturele doelstellingen
• De student maakt kennis met een andere cultuur
• ‘Open mind’ van de student wordt bevorderd
• De student wordt persoonlijk verrijkt, met name op sociaal-emotioneel niveau.
• De student wordt voorbereid op de diversiteit in samenleving en onderwijsveld

Leerdoelen / Beoordeling
• De student kan zelfstandig bogolantechniek hanteren en begrijpt (in zekere mate) de cultuurhistorische context (creërend vermogen).
• De student is in staat om workshops te ontwikkelen voor Mali (organiserend-, stimulerend didaktisch en pedagogisch vermogen)
• De student kan ervaringen opgedaan in Mali omzetten naar lessen in Nederland (organiserend, stimulerend, didaktisch en pedagogisch vermogen en vermogen tot kritische reflectie).
• De student is in staat om samen te werken met medestudenten, ongeacht de nationaliteit, staat open voor culturele verschillen (vermogen tot samenwerken, interculturele competenties).
• De student kan mondeling en schriftelijk reflecteren, op pedagogisch en didactisch functioneren, maar ook op emotionele en interpersoonlijke ervaringen en op opgedane en onderzochte cultuurhistorische kennis (vermogen tot innovatie en doorgroei; interculturele competenties en omgevingsgerichtheid).

Leerdoelen / Beoordeling Interculturaliteit
• De student is in staat om (met collegiale hulp) intercultureel onderwijs in zijn lespraktijk te integreren (organiserend vermogen).
• De student kan rekening houden met verschillen tussen leerlingen (sekse, cultuur, sociaal-economische achtergrond, ontwikkelingspsychologisch) en ze in positieve zin gebruiken (vakdidaktiek en pedagogiek)
• De student is in staat te reflecteren over algemeen vormende ethische en maatschappelijke waarden (vermogen tot kritische reflectie)
• De student kan culturele ontwikkelingen (met name op het gebied van jeugdcultuur en interculturaliteit) in een maatschappelijk perspectief plaatsen en relateren aan het eigen vakgebied. (vermogen tot innovatie en doorgroei)

Project plan Mali_versie 25 okt 2009